Deelname-reglement Conquista Avondvierdaagse

Deelname Reglement Conquista Avondvierdaagse
Inschrijving

 • Dit wandelevenement is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie (Conquista) worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Conquista zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

 

Deelname

 • Passeren tijdens het wandelen door een deelnemer is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem/haar aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
  -      Uiting te geven aan een politieke gezindheid;
  -      Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  -      Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de
  organisatie;

-      Voorwerpen voor handen te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een

ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldige stempelkaart.
 • Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

Aansprakelijkheid organisatie

 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

 

Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.


 

Privacy

 • De organisatie verwerkt persoonsgegevens van deelnemers, van vrijwilligers en bedrijven.
 • De gegevens worden verwerkt i.v.m. deelname aan de avondvierdaagse en/of voor de organisatie en promotie van het evenement.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verkregen.
 • Voor het maken en gebruiken van foto- en beeldmateriaal worden wandelaars en vrijwilligers geacht toestemming te hebben gegeven.
 • Conquista verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.
 • Het privacy reglement van Conquista geldt ook voor de avondvierdaagse.